2.2 Malling Policy

นโยบายของ Malling

-นโยบายความเป็นส่วนตัว (เนื้อหาเหมือนกับส่วนที่สามของส่วนที่ II)

-นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน (เช่นเดียวกับส่วนที่สี่ของส่วนแรก)